Author: <span>Anna Mavrikou and Stella Paisanidi</span>